تبلیغات
دومینو - گاهی............!!!!!!!!
شعار من و تو : شانس نام مستعار خدا در جایی است که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد
آیا از Dominoo راضی هستید؟


 

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ...

 این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !

 و گونه کسی را سرخ نمیکند !

 می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـــــــــرار است !